Xây dựng Thủ đô bắt đầu từ đổi mới việc đánh giá đội ngũ cán bộ

VOV.VN - Sáng nay (22/12), phát biểu tại Hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", nhiều tham luận đề xuất giải pháp bám sát thực tiễn phát triển Thủ đô.

Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng... Tham dự hội thảo còn có các đại biểu một số cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội...

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 

Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị Hội thảo quán triệt đầy đủ, sâu sắc hệ quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII, nhất là quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, khai thác, vận dụng sáng tạo những giá trị to lớn, cốt lõi trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đề xuất những giải pháp cơ bản, phù hợp thực tiễn Thủ đô, góp phần đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đã đề ra, xây dựng và phát triển Thủ đô của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cho biết, Hội thảo nhận được trên 40 bài tham luận khoa học đề cập đến nhiều nội dung về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và việc vận dụng trong thực tiễn xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tham luận tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, sự phát triển trong tương lai của Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục hội tụ ba việc lớn. Định vị tầm nhìn và mục tiêu phát triển của Hà Nội hội tụ với tầm nhìn và định hướng phát triển chung của đất nước. Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nâng cao chất lượng cuộc sống trở thành mục tiêu quan trọng trong quản trị và điều hành của chính quyền thành phố. Suy giảm chất lượng cuộc sống ở đô thị đồng nghĩa với việc suy giảm nguồn dân cư giàu có, suy giảm nguồn nhân tài và lao động có kỹ năng cao… Hà Nội cần nắm bắt xu hướng này cùng với những thay đổi của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, vấn đề việc làm; trong đó đặc biệt chú ý đến các dịch vụ giá trị gia tăng cao, khai thác nhân tài và kỹ năng tiếp tục đổ về Thủ đô; để có quy hoạch và chiến lược phát triển phù hợp với không gian phát triển, có đô thị lõi và chuỗi đô thị vệ tinh đáng sống của Hà Nội cũng như trong kết nối với các địa phương lân cận; xử lý hiệu quả những vấn đề ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông… cản trở sự phát triển và giảm chất lượng sống của người dân. 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Hà Nội cần khai thác hình ảnh là một trung tâm văn hóa của nền văn hiến lâu đời; coi đây là hồn cốt của diện mạo Thăng Long - Hà Nội để giới thiệu ra thế giới, góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch.

"Chúng ta đã có Quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 và 2050 ban hành năm 2011, Luật Thủ đô năm 2012, Kết luận số 46-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội và Nghị quyết của Quốc hội khoá 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội và gần đây nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, là những văn bản hết sức quan trọng định hướng sự phát triển của Hà Nội trong tương lai. Hà Nội cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và các địa phương; sự hợp tác của các địa phương, các đối tác, các tổ chức quốc tế, phát huy với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thực hiện thành công trọng trách chính trị của Thủ đô"- GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nêu ý kiến, trước những yêu cầu mới ngày càng cao của Thủ đô và đất nước, Đảng bộ Hà Nội cần tiếp tục cố gắng cao độ, không ngừng nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết thống nhất để lãnh đạo giải quyết những khó khăn, thách thức đặt ra, đưa sự nghiệp đổi mới của Thủ đô có những bước đột phá phát triển.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh: "Với Đảng bộ Hà Nội - Đảng bộ lớn nhất cả nước tôi đề nghị các đồng chí tập trung cho nhiệm vụ “then chốt" xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng tầm đảng bộ hình mẫu toàn diện về mọi mặt. Trong đó, có thể lựa chọn vấn đề trọng tâm như: xây dựng đề án đổi mới toàn diện về công tác cán bộ. Đây sẽ là khâu đột phá, quan trọng nhất để xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới".

“Suy cho cùng nguyên nhân của mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ mà ra. Từ thực tiễn của thành phố, chúng ta làm thế nào để có một đội ngũ cán bộ tốt về mọi mặt? Chúng ta cùng suy nghĩ xem, có thể bắt đầu từ đổi mới việc đánh giá đội ngũ cán bộ hiện nay sao cho đúng thực trạng; đánh giá sao cho sát, đúng thực chất từng cán bộ trong hệ thống của mình. Từ đó, thành phố có kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách thông qua học tập, nghiên cứu, môi trường công tác, thông qua luân chuyển, bố trí, sắp xếp, sử dụng cho khoa học, phù hợp năng lực, sở trường và yêu cầu, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị” – ông Nguyễn Quang Dương nói.

Theo ông Nguyễn Quang Dương, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đánh giá quá trình thực hiện công tác cán bộ vừa qua, xem những kinh nghiệm nào tốt để phát huy, có điểm nào chưa tốt, chưa hợp lý cần điều chỉnh, khắc phục; đổi mới như thế nào trong công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý để chọn được người có đức, có tài thật sự? Thi tuyển, bảo vệ đề án trước bổ nhiệm chỉ là một cách làm; vai trò, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng đầu đến đâu để bảo đảm nguyên tắc vừa tập trung vừa dân chủ mà không bị lạm dụng quyền lực, không bị chi phối bởi cá nhân,...

“Từ chính thực tiễn công tác của mình, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” – ông Nguyễn Quang Dương nói./.

Tin liên quan

Phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại
Phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại

VOV.VN - Sáng 17/12, Thành ủy-HĐND-UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ “Phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, Thành phố thông minh và hiện đại”.

Phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại

Phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại

VOV.VN - Sáng 17/12, Thành ủy-HĐND-UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ “Phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, Thành phố thông minh và hiện đại”.

Bí thư Hà Nội: Sơn Tây cần tập trung vào phát triển đô thị vệ tinh
Bí thư Hà Nội: Sơn Tây cần tập trung vào phát triển đô thị vệ tinh

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu thị xã Sơn Tây cần tập trung vào kế hoạch phát triển khu đô thị vệ tinh.  

Bí thư Hà Nội: Sơn Tây cần tập trung vào phát triển đô thị vệ tinh

Bí thư Hà Nội: Sơn Tây cần tập trung vào phát triển đô thị vệ tinh

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu thị xã Sơn Tây cần tập trung vào kế hoạch phát triển khu đô thị vệ tinh.  

Vì một thủ đô phát triển bền vững
Vì một thủ đô phát triển bền vững

Hội thảo là căn cứ khoa học cho sự phát triển bền vững thủ đô Hà Nội, xứng với một đô thị đã có lịch sử văn hiến lâu đời và kì vọng của nhân dân và bè bạn quốc tế

Vì một thủ đô phát triển bền vững

Vì một thủ đô phát triển bền vững

Hội thảo là căn cứ khoa học cho sự phát triển bền vững thủ đô Hà Nội, xứng với một đô thị đã có lịch sử văn hiến lâu đời và kì vọng của nhân dân và bè bạn quốc tế