GM_PC_HOME_TOP_BANNER
… "Trông vời lưng núi…"
… “Trông vời lưng núi…”

VOV.VN - Xuân Canh Tý, chúng tôi trở lại Pắc Bó Cao Bằng, nơi gần 70 năm trước, Bác Hồ trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close