2 bệnh viện vi phạm xả nước thải vào nguồn nước

Kiểm tra các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước tại 2 Bệnh viện tuyến Trung ương: Phụ sản và Việt - Đức phát hiện cả 2 bệnh viện đều có vi phạm.

Sở Tài nguyên –Môi trường Hà Nội (TN&MT) cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội vừa kết thúc đợt kiểm tra các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước tại 2 Bệnh viện tuyến Trung ương: Phụ sản và Việt - Đức phát hiện cả 2 bệnh viện đều có vi phạm.

Tại bệnh viện Phụ sản Trung ương đoàn kiểm tra phát hiện, bệnh viện này chưa có hệ thống xử lý khí thoát ra từ hệ thống xử lý nước thải; không có thiết bị, đồng hồ đo và kiểm soát lưu lượng nước thải xử lý ra môi trường.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bệnh viện có báo cáo hoàn thiện về việc sử dụng nguồn nước và hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường, trước ngày 15/10/2008 và hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép xả thải trước ngày 15/11/2008 gửi Sở TN&MT theo đúng quy định hiện hành. Lắp đặt thiết bị, đồng hồ đo lưu lượng nước thải trước khi thải ra môi trường. Bổ sung hệ thống xử lý khí thải thoát ra từ hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, bệnh viện phải xây dựng phương án xử lý khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố không hoạt động được.

Tại bệnh viện Việt Đức, nguồn nước thải của bệnh viện đang xả trực tiếp ra môi trường. Giếng khoan không hoạt động khai thác nước và chỉ để dự phòng. Hệ thống nước thải của trạm giặt tẩy hòa chung vào hệ thống xả nước thải.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bệnh viện Việt - Đức, trước ngày 15/10/2008 phải có bản báo cáo hoàn chỉnh về tình hình khai thác nước, sử dụng nguồn nước, xả nước thải gửi về Sở TN&MT. Lập hồ sơ cấp phép khai thác nước (cho giếng khoan dự phòng), và lập hồ sơ trám lấp giếng khoan (đã hỏng) trước ngày 25/10/2008. Lập hồ sơ cấp phép xả nước thải trước ngày 15/12/2008, gửi về Sở TN&MT theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, bệnh viện phải sớm hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo nước thải của bệnh viện trước khi xả ra môi trường đạt tiêu chuẩn theo quy định. Và phải có giải pháp xử lý nước thải trước khi xả vào môi trường./.

Viết bình luận