"Cán bộ tốt hay xấu thì cứ hỏi dân là biết hết!"
“Cán bộ tốt hay xấu thì cứ hỏi dân là biết hết!”

E-MAGAZINE