Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Ngày làm việc thứ 5 Hội nghị Trung ương 6

Ngày làm việc thứ 5 Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN - Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa được trình Trung ương.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV_BalloonAds
x