Đường truyền Internet ảnh hường đáng kể đến hiệu quả kinh doanh

VOV.VN - Đa số doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam phản hồi rằng hoạt động của họ bị “ảnh hưởng đáng kể

Khi được khảo sát “chất lượng Internet ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh”, đa số doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam được EuroCham hỏi (chiếm 47%) phản hồi rằng hoạt động của họ bị “ảnh hưởng đáng kể”. Kế đến là nhóm doanh nghiệp phản hồi hoat động của họ bị “ảnh hưởng phần nào”. Chỉ 2% cho biết không gặp phải gián đoạn. 13% cho biết “không đáng kể” và 8% phản hồi “ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Khi khảo sát “chất lượng Internet ảnh hưởng như thế nào đến hộ gia đình/phi kinh doanh?”, kết quả tương tự với đa số phản hồi là 42% “Chậm đáng kể”. Nhóm thứ hai, 33% doanh nghiệp phản hồi “mất kết nối”, tiếp theo đó là 17% phản hồi “ảnh hưởng phần nào”. 8% cho biết, vấn đề Internet không đáng kể và 1% cho biết “không có gián đoạn”.

Khi khảo sát đánh giá của doanh nghiêp về giá dịch vụ Internet tại Việt Nam so với các thị trường khác, 49% số doanh nghiệp cho rằng “hợp lý”, chiếm tỷ lệ lớn nhất. Chiếm tỷ lệ thứ hai, 30% doanh nghiệp nhận định “giá cả phải chăng”. 5% cho rằng “đắt đỏ”.

Khi được hỏi “doanh nghiệp có sẵn sàng chi trả cao hơn cho chất lượng Internet tốt hơn?”, phần lớn doanh nghiệp (chiếm 72%) phản hồi họ sẵn sàng trả phí cao hơn nếu tốc độ Internet nhanh hơn và không bị gián đoạn, trong khi 20% doanh nghiệp cho biết họ không muốn trả phí cao hơn mức hiện tại. 8% doanh nghiệp phản hồi họ sẵn sàng trả phí cao hơn cho cùng tốc độ Internet nhưng không bị gián đoạn./.

Viết bình luận