Người dân được trả tiền trong vòng 1 tháng nếu ngân hàng phá sản

VOV.VN - NHNN vừa ban hành thông tư liên quan việc trả bảo hiểm tiền gửi cho người dân khi ngân hàng mất khả năng thanh khoản.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 24/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Theo Thông tư, phí bảo hiểm tiền gửi được tính và nộp định kỳ hàng quý trong năm tài chính. Chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu tiên quý thu phí, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp phí trùng vào ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần thì tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được nộp vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần đó.

Cơ sở tính phí bảo hiểm tiền gửi của quý thu phí là toàn bộ số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi của quý trước liền kề quý thu phí.

Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm NHNN có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc NHNN có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.

Tại văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán được quy định tại Thông tư này phải nêu rõ việc tổ chức tín dụng không khôi phục được khả năng thanh toán (lâm vào tình trạng phá sản) để làm cơ sở cho việc trả tiền bảo hiểm tiền gửi.

Về thủ tục trả tiền bảo hiểm, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm theo quy định, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiến hành kiểm tra các chứng từ, sổ sách để xác định số tiền bảo hiểm phải chi trả.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải có phương án trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi; thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết danh sách người được trả tiền bảo hiểm, số tiền bảo hiểm trả cho từng người tại địa điểm đã thông báo.

Kể từ ngày trở thành chủ nợ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ nợ theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thanh toán khoản tiền phải trả cho người gửi tiền được bảo hiểm theo thứ tự phân chia giá trị tài sản của tổ chức tín dụng bị phá sản theo quy định tại Luật Phá sản./.

Tin liên quan

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được miễn nộp các loại thuế
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được miễn nộp các loại thuế

(VOV) -Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi.

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được miễn nộp các loại thuế

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được miễn nộp các loại thuế

(VOV) -Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi.

Đánh thuế lãi tiền gửi ngân hàng: Doanh nghiệp phản ứng
Đánh thuế lãi tiền gửi ngân hàng: Doanh nghiệp phản ứng

Không ít ý kiến cho rằng, tiền gửi của họ hầu hết là từ lợi nhuận đã phải đóng nhiều loại thuế trước đó.

Đánh thuế lãi tiền gửi ngân hàng: Doanh nghiệp phản ứng

Đánh thuế lãi tiền gửi ngân hàng: Doanh nghiệp phản ứng

Không ít ý kiến cho rằng, tiền gửi của họ hầu hết là từ lợi nhuận đã phải đóng nhiều loại thuế trước đó.

TCTD phải duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách
TCTD phải duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách

VOV.VN -Đối tượng áp dụng thông tư là các ngân hàng do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ 

TCTD phải duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách

TCTD phải duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách

VOV.VN -Đối tượng áp dụng thông tư là các ngân hàng do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ 

Phân loại nhóm tiền gửi đề phòng rủi ro
Phân loại nhóm tiền gửi đề phòng rủi ro

VOV.VN - Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của NHNN Việt Nam.

Phân loại nhóm tiền gửi đề phòng rủi ro

Phân loại nhóm tiền gửi đề phòng rủi ro

VOV.VN - Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của NHNN Việt Nam.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đảm bảo an toàn vốn
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đảm bảo an toàn vốn

VOV.VN - Điểm mới trong Thông tư 41/2014/TT-BTC là quy định rõ trách nhiệm nếu bị thất thoát vốn.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đảm bảo an toàn vốn

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đảm bảo an toàn vốn

VOV.VN - Điểm mới trong Thông tư 41/2014/TT-BTC là quy định rõ trách nhiệm nếu bị thất thoát vốn.