NHNN: Vụ Chính sách tiền tệ sẽ quyết định tỷ giá

VOV.VN -Quyết định vừa được Thống đốc NHNN ký ban hành và có hiệu lực từ 7/2/2014

Thống đốc NHNN vừa ban hành Quyết định số 146/QĐ-NHNN về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thị trường và tỷ giá từ Vụ Quản lý ngoại hối sang Vụ Chính sách tiền tệ.

Cùng với đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã ký ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách tiền tệ

Theo Quyết định mới ban hành, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Chính sách tiền tệ được sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

Tham mưu, giúp Thống đốc trình các cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thị trường ngoại tệ, quản lý trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Thống đốc trong công tác điều hành tỷ giá và quản lý thị trường ngoại tệ: Quyết định chế độ tỷ giá, cơ chế điều hành tỷ giá, công bố tỷ giá hối đoái; Xây dựng và triển khai các phương án can thiệp thị trường ngoại tệ; Xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển thị trường ngoại tệ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và phát hành bản “Báo cáo thường niên của NHNN”.

Thực hiện chế độ thong tin, báo cáo theo quy định của NHNN và của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Quyết định mới ban hành quy định cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách tiền tệ gồm có 07 phòng: Phòng Tổng hợp; phòng Nghiên cứu kinh tế; phòng Chính sách tiền tệ; phòng Chính sách tín dụng; phòng chính sách lãi suất; phòng quản lý vốn khả dụng và nghiệp vụ thị trường mở; phòng Thị trường và Tỷ giá. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 7/2/2014./.

Viết bình luận