Xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng

Theo đó, Bộ Xây dựng phải đánh giá tổng thể tình hình phát triển của ngành để xây dựng Đề án tái cơ cấu 

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng đánh giá tổng thể tình hình phát triển ngành để xây dựng Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

Tại cuộc họp ngày 16/5, Bộ Xây dựng đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ của Bộ theo Quyết định số 339/2013/QĐ-TTg và Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu các lĩnh vực, các ngành.

Hiện Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực của ngành với các nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế; xây dựng, phát triển cơ cấu kinh tế vùng; nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý quy hoạch; tái cơ cấu, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực của ngành; đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đang tập trung rà soát hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan, chuyển đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn của nước ngoài áp dụng vào Việt Nam, rà soát, bổ sung và ban hành các định mức thuộc các loại công tác trong hoạt động xây dựng...

Xem xét các nội dung, đề xuất giải pháp triển khai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành đúng theo chủ trương của Hội nghị Trung ương lần thứ 3 (khóa XI) và Quyết định số 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra về tái cơ cấu các lĩnh vực, các ngành.

Phó Thủ tướng lưu ý Đề án cần nêu rõ hiện trạng của ngành, trong đó phân định được chức năng tổng hợp và quản lý sản xuất của Bộ Xây dựng. Từ đó, so sánh và chỉ rõ những mục tiêu tái cơ cấu, thay đổi phù hợp với chủ trương quy hoạch, chiến lược phát triển ngành./.