Mo Mường - 'Bộ bách khoa thư dân gian' về người Mường

Mo là hoạt động diễn xướng văn hóa dân gian được thực hành trong các nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Mường.