Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 8 (tiết 3)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 8 (tiết 3)

Các bạn sẽ tiếp tục học về chủ đề “HIV/AIDS” và các từ ngữ liên quan đến y tế và sức khỏe

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 8 (tiết 3)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 4)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 4)

Chúng ta tiếp tục ôn tập những từ ngữ và mẫu câu đã học từ những bài trước.  

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 4)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 3)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 3)

Ở tiết này, chúng ta tiếp tục ôn tập những từ ngữ và mẫu câu đã học từ những bài trước.  

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 3)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 2)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 2)

Chúng ta tiếp tục ôn tập những từ ngữ và mẫu câu đã học từ những bài trước.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 2)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 1)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 1)

Trong tiết này, chúng ta sẽ ôn tập những mẫu câu và kiến thức đã học từ những bài trước.  

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 1)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 4)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 4)

Ở tiết này, sẽ giới thiệu về cầu Long Biên-công trình do người Pháp xây dựng và ôn tập một số kiến thức đã học từ những bài trước.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 4)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 3)
Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 3)

Trong tiết này, chúng ta sẽ được nghe giới thiệu về Nhà hát Lớn- công trình được xây dựng theo phong cách Pháp.

Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 6 (tiết 3)