Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 10 (tiết 3)

Ở tiết này đề cập đến thiên tai ở Việt Nam.