Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 10 (tiết 4)

 Chúng ta sẽ một bài đọc ngắn về hậu quả của thiên tai và ôn lại kiến thức đã học từ những bài học trước.