Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 3)

Ở tiết này, chúng ta tiếp tục ôn tập những từ ngữ và mẫu câu đã học từ những bài trước.