Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 4)

Chúng ta tiếp tục ôn tập những từ ngữ và mẫu câu đã học từ những bài trước.