Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 9 (tiết 2)

Các bạn sẽ tìm hiểu về sự ảnh hưởng của nước thải tới môi trường.