Bổ nhiệm, điều động hàng loạt Giám đốc công an tỉnh