Cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sau khi bỏ 6 Tổng cục