GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Không làm nông nghiệp 4.0 kiểu phong trào
Không làm nông nghiệp 4.0 kiểu phong trào

VOV.VN - Thực trạng phát triển nông nghiệp còn khoảng cách lớn với đòi hỏi của nông nghiệp 4.0, do đó phải có cách tiếp cận phù hợp với vùng miền, thị trường.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close