Bị thu hồi đăng ký và biển số xe từ 1/8 trong các trường hợp sau

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close