Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu (7-9-1945/7-9-2015)

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện

Bộ tổng tham mưu chỉ đạo, chỉ huy các cấp, các ngành trong toàn quân tập trung làm tốt một số nội dung, trong đó tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu (BTTM) đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược trong chỉ đạo công tác xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhất là công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, BTTM đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 765, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo đúng chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng hằng năm, nhiều nội dung huấn luyện đạt kết quả tương đối toàn diện. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân về nhiệm vụ huấn luyện có sự chuyển biến mạnh mẽ...

tap trung chi dao nang cao chat luong huan luyen hinh 1
Lữ đoàn xe tăng 215 luyện tập chiến đấu

Để tiếp tục đổi mới toàn diện theo Nghị quyết 765, BTTM chỉ đạo, chỉ huy các cấp, các ngành trong toàn quân tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện: Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên của toàn quân trong thời bình. Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện cho cả chỉ huy, cơ quan, chiến sĩ và phân đội, tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, hành quân mang vác nặng qua các loại địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết, luyện tập thuần thục các tình huống trong cơ động, phòng tránh, đánh trả đòn hỏa lực trong giai đoạn tiến công đường không của địch. 

Phải hết sức coi trọng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, sát đối tượng tác chiến, sát nhiệm vụ, phương án, tình huống, địa bàn hoạt động của từng đơn vị; huấn luyện phù hợp với khả năng trang bị và nghệ thuật quân sự của ta trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

Tổ chức huấn luyện toàn diện đối với các lực lượng, tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào lực lượng làm nhiệm vụ thường trực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; lấy huấn luyện lục quân làm trung tâm, tác chiến trên bộ làm nòng cốt; lấy mục tiêu tiêu diệt, tiêu hao địch trên biển, trên không, đánh thắng chiến tranh trên bộ để huấn luyện bộ đội. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp, ý thức tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện; mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm huấn luyện của quân đội các nước trong khu vực và trên thế giới.

BTTM tập trung huấn luyện vững chắc, huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp, đạt trình độ cơ bản về kỹ thuật; khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị hiện có, cả trong biên chế và khi được tăng cường; nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình địch, ta để có biện pháp huấn luyện cho phù hợp; xây dựng các tình huống trong diễn tập phù hợp với điều kiện tác chiến. 

Phải kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với ứng dụng; kết hợp huấn luyện với rèn luyện và giáo dục chính trị; đào tạo với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện phải thiết thực, lấy thực hành là chính, lấy chất lượng, hiệu quả là chủ yếu; coi trọng huấn luyện khai thác làm chủ vũ khí, khí tài mới trang bị ở các đơn vị quân chủng, binh chủng, ngành; nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện phô trương, hình thức, chạy theo thành tích.

BTTM tích cực đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện cho các đối tượng; chú trọng huấn luyện với rèn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp. Cùng với đó, BTTM đổi mới phương pháp chỉ đạo diễn tập, bảo đảm sát thực tế và hiệu quả; chủ động, tích cực xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện, khai thác, sử dụng có hiệu quả, làm chủ các trang thiết bị trường bắn, thao trường huấn luyện.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, chỉ huy tham mưu làm nòng cốt trong chỉ đạo và tổ chức huấn luyện: Một vấn đề quan trọng bảo đảm cho chủ trương đổi mới huấn luyện bộ đội đúng hướng và chỉ đạo công tác huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả cao là phải tập trung nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ và cơ quan quân huấn các cấp. Để làm tốt nhiệm vụ này, BTTM chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. 

Đây là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi các cấp ủy, chỉ huy phải có chủ trương, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng mang tính lâu dài. Việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp phải xuất phát từ thực tiễn để xác định chương trình, nội dung, hình thức tổ chức mới đem lại hiệu quả cao. Các học viện, nhà trường cần tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo cán bộ đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm phù hợp giữa lý luận với thực tiễn theo phương châm “Lý luận nhà trường gắn với thực tiễn đơn vị”.

BTTM chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; thường xuyên nghiên cứu đổi mới tổ chức và phương pháp tập huấn cán bộ, bảo đảm sát thực tế và thiết thực với tình hình của đơn vị; chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện. Đồng thời, phát huy sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đồ dùng huấn luyện ở các cấp, tích cực nghiên cứu sản xuất mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện bộ đội.

Ba là, nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với xây dựng chính quy: Cùng với sự đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội, công tác xây dựng quân đội chính quy là nội dung trọng tâm xuyên suốt góp phần to lớn vào quá trình trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta trong từng giai đoạn cách mạng. Nhiệm vụ huấn luyện không ngừng được đổi mới về cả nội dung và hình thức, chiến thuật và kỹ thuật nhưng luôn phải bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng đồng bộ và chuyên sâu. 

Chương trình, nội dung công tác điều hành, kiểm tra, bảo đảm huấn luyện ngày càng đi vào chính quy, hiện đại, gắn chặt việc nâng cao chất lượng huấn luyện với xây dựng chính quy quân đội. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy trong tình hình mới. Thực hiện tốt chế độ nền nếp, làm cho quân đội có tính tổ chức, tính kỷ luật cao… 

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện điều lệnh trong toàn quân, quy định về chức trách, nhiệm vụ chủ yếu của quân nhân cũng như các mối quan hệ cơ bản trong nội bộ quân đội, giữa quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo nên sự thống nhất cao trong toàn quân.

Để xây dựng quân đội chính quy, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị cần tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền nếp chính quy thống nhất từ cơ quan chiến lược đến đơn vị cơ sở.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong công tác huấn luyện bộ đội, song, được sự chỉ đạo sâu sát của BTTM, toàn quân phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. 

Điều đó thể hiện rất rõ vai trò của BTTM trong chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại./.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Hát

Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Bộ Tổng tham mưu

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Obama vui vẻ về thăm quê hương Kenya
VOV.VN- Khi người kế nhiệm Donald Trump đang chèo lái Mỹ giữa sóng gió lớn với châu Âu và quan hệ xuống thấp nhất với Nga, ông Obama đã vui vẻ về thăm Kenya.
VOV-artice-160x600
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x