GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Thư viện công, có cũng như không
Thư viện công, có cũng như không

Thư viện là một không gian văn hóa cần thiết. Tuy nhiên, hiện hệ thống thư viện của các phường, quận trên địa bàn Hà Nội, chỉ được mở cho có.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close