GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Lãng phí ngân sách phải bồi thường
Lãng phí ngân sách phải bồi thường

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa mới được ban hành dành một mục riêng quy định về bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close