Sinh tồn trên biển khát
Sinh tồn trên biển khát

Ở nhà giàn DK1 không thiếu nước ngọt mới là chuyện lạ. Trong nhiều thứ hiếm, thì nước ngọt là “mặt hàng” hiếm nhất

Sinh tồn trên biển khát