Từ khóa tìm kiếm: chuỗi giá trị toàn cầu

Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

VOV.VN - Cản trở lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu là vốn, trình độ nguồn nhân lực và công nghệ còn hạn chế.