Từ khóa tìm kiếm: đảm bảo chế độ

Không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức
Không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Tài chính yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức.

Không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức

Không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Tài chính yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức.