Từ khóa tìm kiếm: đầu tư nước ngoài

PPP dẫn vốn vào nông nghiệp
PPP dẫn vốn vào nông nghiệp

Theo các chuyên gia, để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, cần có chính sách đột phá theo hướng kết hợp giữa Nhà nước và nhà đầu tư theo hình thức PPP.

PPP dẫn vốn vào nông nghiệp

PPP dẫn vốn vào nông nghiệp

Theo các chuyên gia, để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, cần có chính sách đột phá theo hướng kết hợp giữa Nhà nước và nhà đầu tư theo hình thức PPP.