Từ khóa tìm kiếm: nghề Xướng ca

Tìm hiểu về “tổ nghiệp” của nghề “Xướng ca“
Tìm hiểu về “tổ nghiệp” của nghề “Xướng ca“

Cứ đến khoảng thời gian giữa tháng 8, các sân khấu lại chuẩn bị cúng "tổ nghiệp" nhưng không ai khẳng định được tổ nghiệp của mình là ai.

Tìm hiểu về “tổ nghiệp” của nghề “Xướng ca“

Tìm hiểu về “tổ nghiệp” của nghề “Xướng ca“

Cứ đến khoảng thời gian giữa tháng 8, các sân khấu lại chuẩn bị cúng "tổ nghiệp" nhưng không ai khẳng định được tổ nghiệp của mình là ai.