Từ khóa tìm kiếm: phát triển đất nước

Kinh tế tư nhân - động lực để phát triển đất nước
Kinh tế tư nhân - động lực để phát triển đất nước

VOV.VN - Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 12 của Đảng nhấn mạnh: Kinh tế tư nhân là động lực để phát triển đất nước.

Kinh tế tư nhân - động lực để phát triển đất nước

Kinh tế tư nhân - động lực để phát triển đất nước

VOV.VN - Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 12 của Đảng nhấn mạnh: Kinh tế tư nhân là động lực để phát triển đất nước.