Từ khóa tìm kiếm: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Thiện Nghĩa làm PCT UBND tỉnh Đồng Tháp
Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Thiện Nghĩa làm PCT UBND tỉnh Đồng Tháp

Trước khi được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND, ông Phạm Thiện Nghĩa là Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Thiện Nghĩa làm PCT UBND tỉnh Đồng Tháp

Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Thiện Nghĩa làm PCT UBND tỉnh Đồng Tháp

Trước khi được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND, ông Phạm Thiện Nghĩa là Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.