Từ khóa tìm kiếm: phụ nữ da màu được bầu vào quốc hội mỹ

Số lượng kỷ lục phụ nữ da màu được bầu vào Quốc hội Mỹ khóa 117
Số lượng kỷ lục phụ nữ da màu được bầu vào Quốc hội Mỹ khóa 117

VOV.VN - Số lượng kỷ lục phụ nữ da màu được bầu vào Quốc hội Mỹ năm nay, dựa trên những bước tiến lịch sử đã ghi nhận trong cuộc bầu cử giữa kỳ cách đây hai năm.

Số lượng kỷ lục phụ nữ da màu được bầu vào Quốc hội Mỹ khóa 117

Số lượng kỷ lục phụ nữ da màu được bầu vào Quốc hội Mỹ khóa 117

VOV.VN - Số lượng kỷ lục phụ nữ da màu được bầu vào Quốc hội Mỹ năm nay, dựa trên những bước tiến lịch sử đã ghi nhận trong cuộc bầu cử giữa kỳ cách đây hai năm.