Từ khóa tìm kiếm: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

TP HCM thành lập Sở Du lịch riêng
TP HCM thành lập Sở Du lịch riêng

Sở Du lịch sẽ được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM.

TP HCM thành lập Sở Du lịch riêng

TP HCM thành lập Sở Du lịch riêng

Sở Du lịch sẽ được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM.