Từ khóa tìm kiếm: tiền sử dụng đất

Miễn, giảm tiền sử dụng đất ở tại vùng đặc biệt khó khăn
Miễn, giảm tiền sử dụng đất ở tại vùng đặc biệt khó khăn

Miễn tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất ở tại vùng đặc biệt khó khăn

Miễn, giảm tiền sử dụng đất ở tại vùng đặc biệt khó khăn

Miễn tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.