Từ khóa tìm kiếm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kiều bào tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Kiều bào tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

VOV.VN - Kiều bào Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chỉnh phủ trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.

Kiều bào tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Kiều bào tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

VOV.VN - Kiều bào Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chỉnh phủ trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhan đề: "Phát huy truyền thống vẻ vang và các kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới".

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhan đề: "Phát huy truyền thống vẻ vang và các kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới".

Nhận thức sâu sắc vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị
Nhận thức sâu sắc vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo.

Nhận thức sâu sắc vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị

Nhận thức sâu sắc vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo.

Chuyên gia Campuchia đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chuyên gia Campuchia đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Ông Uch Leang cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy cái tâm và cái tầm của người lãnh đạo.

Chuyên gia Campuchia đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chuyên gia Campuchia đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Ông Uch Leang cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy cái tâm và cái tầm của người lãnh đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Trung ương nhất trí giới thiệu bổ sung 23 nhân sự cấp cao trình Quốc hội
Trung ương nhất trí giới thiệu bổ sung 23 nhân sự cấp cao trình Quốc hội

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung ương nhất trí giới thiệu bổ sung 23 nhân sự cấp cao trình Quốc hội

Trung ương nhất trí giới thiệu bổ sung 23 nhân sự cấp cao trình Quốc hội

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3 đã đưa ra xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3 đã đưa ra xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm

Trung ương thảo luận phương án giới thiệu bổ sung nhân sự cấp cao
Trung ương thảo luận phương án giới thiệu bổ sung nhân sự cấp cao

VOV.VN - Sau khi nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trung ương thảo luận ở tổ về nội dung này.

Trung ương thảo luận phương án giới thiệu bổ sung nhân sự cấp cao

Trung ương thảo luận phương án giới thiệu bổ sung nhân sự cấp cao

VOV.VN - Sau khi nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trung ương thảo luận ở tổ về nội dung này.

Tổng Bí thư nêu quan điểm về trách nhiệm của các chính đảng đối với hạnh phúc nhân dân
Tổng Bí thư nêu quan điểm về trách nhiệm của các chính đảng đối với hạnh phúc nhân dân

VOV.VN - VOV trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên Thế giới.

Tổng Bí thư nêu quan điểm về trách nhiệm của các chính đảng đối với hạnh phúc nhân dân

Tổng Bí thư nêu quan điểm về trách nhiệm của các chính đảng đối với hạnh phúc nhân dân

VOV.VN - VOV trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên Thế giới.

Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng
Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với Hội nghị quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng "Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là tối thượng"...

Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng

Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với Hội nghị quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng "Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là tối thượng"...