Từ khóa tìm kiếm: Trung Quốc-Liên Xô

Tại sao viện trợ quân sự Liên Xô tới Hà Nội không qua Trung Quốc?

Liên Xô từng đảm bảo hơn 3/4 tổng khối lượng viện trợ mà Việt Nam nhận được từ nguồn nước ngoài.