Từ khóa tìm kiếm: Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài

Cầu nối kiều bào với quê hương

VOV.VN -Hoạt động của Ủy ban chính là cầu nối, giúp người Việt ở ngoài nước hiểu hơn về các chính sách của Đảng và Nhà nước và công cuộc phát triển đất nước.