Khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc

VOV.VN - Hội nghị dự kiến có sự tham dự của 550 đại biểu với hơn 150 tham luận, được kết nối trực tuyến tại các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.

Hôm nay (24/11), Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị dự kiến có sự tham dự của 550 đại biểu với hơn 150 tham luận, được kết nối trực tuyến tại các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị cũng là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 

Tin liên quan

Giá trị văn hóa - Sức mạnh nội sinh, Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam
Giá trị văn hóa - Sức mạnh nội sinh, Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Hơn lúc nào hết, chúng ta cần xây dựng và phát triển một chiến lược về văn hoá nhằm khơi dậy khát vọng xây dựng Đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh và hùng cường.

Giá trị văn hóa - Sức mạnh nội sinh, Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam

Giá trị văn hóa - Sức mạnh nội sinh, Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Hơn lúc nào hết, chúng ta cần xây dựng và phát triển một chiến lược về văn hoá nhằm khơi dậy khát vọng xây dựng Đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh và hùng cường.

Văn hóa phải trở thành yếu tố tạo ra sự khai sáng cho dân tộc
Văn hóa phải trở thành yếu tố tạo ra sự khai sáng cho dân tộc

VOV.VN - 75 năm qua, nhận thức về nguồn lực văn hóa trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước của Đảng ta ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn.

Văn hóa phải trở thành yếu tố tạo ra sự khai sáng cho dân tộc

Văn hóa phải trở thành yếu tố tạo ra sự khai sáng cho dân tộc

VOV.VN - 75 năm qua, nhận thức về nguồn lực văn hóa trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước của Đảng ta ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn.

“Khi văn hóa chưa được đặt đúng vị thế, xã hội sẽ bị phát triển lệch lạc”
“Khi văn hóa chưa được đặt đúng vị thế, xã hội sẽ bị phát triển lệch lạc”

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, khi văn hoá chưa được đặt đúng vị thế của nó thì xã hội sẽ bị phát triển một cách lệch lạc, sẽ tạo ra những tác phẩm rất tầm thường.

“Khi văn hóa chưa được đặt đúng vị thế, xã hội sẽ bị phát triển lệch lạc”

“Khi văn hóa chưa được đặt đúng vị thế, xã hội sẽ bị phát triển lệch lạc”

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, khi văn hoá chưa được đặt đúng vị thế của nó thì xã hội sẽ bị phát triển một cách lệch lạc, sẽ tạo ra những tác phẩm rất tầm thường.