Giải quyết kịp vướng mắc khi triển khai thi hành Hiến pháp

VOV.VN -Quyết định tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nhằm phổ biến sâu rộng nội dung Hiến pháp đến toàn ngành Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp. 

giai quyet kip vuong mac khi trien khai thi hanh hien phap  hinh 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở giáo dục và Đào tạo, các đơn vị giáo dục tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp cần phối hợp chặt chẽ và lồng ghép với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2014, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ cũng đề nghị các cơ sở Giáo dục bảo đảm sự phối hợp giữa các đơn vị, các sở giáo dục và đào tạo và nhà trường; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục trong việc triển khai thi hành Hiến pháp.../.

PV/VOV online

Bài liên quan

VOV_AllPage