Quy chế mới về trường chuẩn quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy chế mới về trường học đạt chuẩn quốc gia, gồm 5 tiêu chuẩn: Tổ chức nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; chất lượng giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị và công tác xã hội hóa giáo dục.  

Quy chế nêu rõ: Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6%, học sinh xếp loại học lực giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên, loại yếu, kém không quá 5%; hạnh kiểm xếp loại loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên, xếp loại yếu không quá 2%...

Trường phải có ít nhất 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên. Ngoài ra, trường còn phải được đánh giá xếp loại tốt về tiêu chuẩn “trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ trong năm học./.