Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức từ 2018 đến 2030
Nghị quyết 107/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 16/8/2018 đã đưa ra lộ trình điều chỉnh lương đối với cán bộ, CCVC…thuộc khu vực công và doanh nghiệp như sau.