Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh:

60 năm xây dựng và trưởng thành

Học viện đã được Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, Anh hùng Lao động và nhiều danh hiệu cao quí khác

Đây là sự ghi nhận và tuyên dương của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tựu to lớn và đóng góp xứng đáng của Học viện vào sự nghiệp cách mạng.

Tháng 9/2009, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (tiền thân là trường Đảng Nguyễn Ái Quốc) kỷ niệm 60 năm truyền thống vẻ vang.

60 năm qua, Học viện đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng và trưởng thành cùng sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc. Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc trước kia và Học viện ngày nay đã đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của hệ thống chính trị, có trình độ lý luận, năng lực tổ chức thực tiễn, có bản lĩnh và phẩm chất cần thiết đáp ứng kịp thời và có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ lịch sử.

Đến nay, đã có gần 400.000 cán bộ được học tập và rèn luyện từ mái trường này, trở thành nguồn cán bộ quý báu lãnh đạo, tổ chức quần chúng nhân dân viết nên những trang sử vẻ vang của Cách mạng Việt Nam, trong đấu tranh chống thực dân, đế quốc và trong xây dựng và bảo vệ đất nước, đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Học viện đã đào tạo được hơn 1.500 tiến sĩ, gần 3.000 thạc sĩ. Nhờ nỗ lực và đóng góp hiệu quả của Học viện, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức của cả nước đã có bước tiến rõ rệt trong quá trình hoàn thành mục tiêu chuẩn hoá, trẻ hoá và chuyên môn hoá. 

Trong những năm vừa qua, nhiều cán bộ Học viện đã trực tiếp tham gia nghiên cứu và xây dựng các Nghị quyết của Trung ương về giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên; về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; về cải cách hành chính và công tác kiểm tra, giám sát; về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí... Một số cán bộ Học viện trực tiếp tham gia quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, trong đó có tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.

Học viện đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác. Tổ chức, bộ máy của Học viện thường xuyên được kiện toàn kịp thời đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ mới. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ các trường chính trị tỉnh, thành phố đạt hiệu quả tốt. Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, năng động, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế của Học viện, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học. Công tác thông tin, tạp chí và xuất bản được quan tâm, đầu tư phát triển, vừa giữ vững bản chất của báo chí cách mạng, vừa ngày càng đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, ban, ngành phát triển mạnh mẽ, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của Học viện. Công tác thông tin khoa học được tăng cường với quy mô và chất lượng mới phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của học viên các hệ đào tạo và bồi dưỡng. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ hậu cần và hành chính có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là một trong những phương hướng chủ đạo, đem lại cho Học viện diện mạo một Trung tâm lớn đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận tầm cỡ quốc gia trong thế kỷ XXI.

60 nam xay dung va truong thanh hinh 1

Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Trên cơ sở bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục tiêu dạy và học tại trường Đảng, trong những năm vừa qua, Học viện đã tích cực đổi mới nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Chương trình, nội dung đào tạo vừa trau dồi kiến thức lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, vừa bổ sung, mở rộng tri thức hiện đại cần thiết cho cán bộ, chú trọng giáo dục về khoa học và nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý; tăng cường kết hợp lý luận với thực tiễn, nhà trường với xã hội; kết hợp đào tạo chuyên môn với rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong... Nhờ vậy, các lớp học viên sau khi tốt nghiệp đã phát huy hiệu quả hơn vai trò với cương vị mới trên mọi mặt trận chính trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...

Học viện cũng thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, vững vàng về chính trị; giỏi về chuyên môn; đoàn kết nhất trí; có cơ cấu hợp lý và phong cách, lề lối làm việc khoa học là điều kiện quyết định thành công thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị.

Từ chỗ có vài chục người khi trường mới thành lập, trong đó chỉ có 15 cán bộ nghiên cứu và giảng dạy cũng chủ yếu làm công tác giáo vụ, đến nay, toàn hệ thống Học viện có 2.672 cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, trong đó có: 10 giáo sư - tiến sĩ, 112 phó giáo sư - tiến sĩ, 310 tiến sĩ, 745 thạc sĩ. Nhờ có nguồn nhân lực như vậy, Học viện đảm nhiệm được ngày càng tốt hơn, chức năng, nhiệm vụ mới. Từ một trường chỉ huấn luyện cán bộ, đã vươn lên thành trung tâm đào tạo cơ bản và bồi dường thường xuyên cho cán bộ thuộc cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế và công chức hành chính, viên chức sự nghiệp. Từ chỗ chỉ giáo dục những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối, chủ trương của Đảng, Học viện đã trở thành Trung tâm nghiên cứu lớn, bao gồm đầy đủ các bộ môn lý luận cơ bản, các khoa học chính trị, khoa học hành chính và nhiều bộ môn khoa học khác. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện không ngừng trưởng thành về mọi mặt, kế tiếp xứng đáng trong chặng đường tiếp theo.

Trong gần 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và Cách mạng Việt Nam, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có 60 năm cống hiến liên tục và trưởng thành. Nhìn lại truyền thống do lớp lớp cán bộ góp sức xây dựng trong 60 năm qua, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, học viên của Học viện hôm nay có thêm niềm tin, phấn khởi, tự hào đồng thời nghiêm túc nhìn thẳng vào các hạn chế, bất cập để quyết tâm vượt qua.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, với sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương, Học viện quyết tâm phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới toàn diện, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta./.

GS, TS Lê Hữu Nghĩa