Cán bộ thanh tra phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cán bộ Thanh tra Chính phủ cần kiến thức sâu, rộng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, liêm chính bảo vệ công lý.

Tại buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ ngày 20/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cán bộ Thanh tra Chính phủ cần đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết kiến nghị của dân; có kiến thức sâu, rộng ở nhiều lĩnh vực, vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống trong sạch; dũng cảm, liêm chính bảo vệ công lý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Thanh tra Chính phủ đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng phát triển đất nước. Những nỗ lực và thành quả của ngành Thanh tra đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ cần tập trung nghiên cứu việc tổ chức thực hiện Luật Thanh tra sửa đổi đã có hiệu lực; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chức năng, nhiệm vụ của ngành phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Thanh tra Chính phủ cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình để làm tốt công tác giải quyết đơn thư, giải quyết khiếu kiện… góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, hạn chế trung gian, tập trung thống nhất trong hoạt động thanh tra, khắc phục những tồn tại như tình trạng thanh tra kéo dài, chồng chéo, phát hiện nhiều mà xử lý ít...

Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ cần nhanh chóng hoàn thành kế hoạch năm 2011 làm tiền đề cho sự thành công trong công tác ngành năm 2012, trong đó tập trung kiên quyết thực hiện kết luận tranh tra, đấu tranh bảo vệ kết luận thanh tra; phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh vi phạm, tội phạm, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cần hoàn chỉnh định hướng, chương trình, kế hoạch công tác năm 2012 trình Thủ tướng phê duyệt, trong đó cụ thể chi tiết về các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và nghiên cứu bổ sung các lĩnh vực cần thanh tra đáp ứng yêu cầu của tình hình xã hội./.

Theo TTXVN