Cần có những đột phá, tư duy mới trong tổ chức cán bộ

Công tác tổ chức cán bộ phải quán triệt được tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XI.

Sau 2 ngày làm việc, ngày 21/9, Hội nghị trao đổi công tác giữa Ban tổ chức Trung ương với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương kết thúc tại Hà Nội.

Gần 20 tham luận tại Hội nghị đã đề cập một cách toàn diện, thực tiễn công tác tổ chức cán bộ hiện nay, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước.

Nhiều ý kiến đóng góp đề xuất xác đáng là cơ sở để Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi văn bản tổ chức cán bộ, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối với công tác đánh giá, luân chuyển, quy hoạch cán bộ - các khâu được xem là yếu nhất trong công tác tổ chức cán bộ hiện nay, các đại biểu đề nghị Ban tổ chức Trung ương và các bộ, ngành, tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước cần xây dựng kế hoạch tổng thể, có chiến lược lâu dài.

Bà Trương Thị Thông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nêu ý kiến: “Chúng tôi đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương cần có kế hoạch tiến hành tổng kết đồng bộ các Nghị quyết, quy định, quy chế của đảng liên quan tới công tác tổ chức cán bộ. Trung ương cần có chủ trương tiến hành quy hoạch cán bộ cấp chiến lược ngày từ năm 2012. Ngoài ra, cần phải xây dựng tiêu chuẩn cho cán bộ cấp chiến lược đối với từng chức danh cụ thể”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Trần Lưu Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ và khẳng định, những đề xuất, sáng kiến của các đại biểu là cơ sở để Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện các vấn đề mới trong công tác tổ chức cán bộ. Bởi thực tiễn của công tác cán bộ đòi hỏi chúng ta phải có những đột phá, tư duy mới.

Ông Trần Lưu Hải nói: “Công tác tổ chức cán bộ phải quán triệt được tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XI. Tư tưởng chỉ đạo của chúng ta là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ trong tư duy cách làm mới. Ví dụ cách làm mới là cấp dưới đánh giá cấp trên”.

Liên quan đến công tác đánh giá cán bộ, khâu được xem là trọng yếu, ông Trần Lưu Hải khẳng định, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng việc đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu, chứ không bó hẹp trong tập thể Ban cán sự, Ban Thường vụ. Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quyết định 286 về quy chế đánh giá cán bộ, công chức./.

Huy Nam - Ngọc Thạch