Phát huy tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng

Các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành một khối lượng lớn công việc

Ngày 23/3, tại TP HCM, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, triển khai nhiệm vụ 2011. Dự Hội nghị có: ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM và hơn 500 đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh, năm 2010, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành một khối lượng lớn công việc. Tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy Đảng các cấp chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực tổ chức, nhân sự, góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảng.

Các lĩnh vực công tác tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ sung, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được triển khai thực hiện tích cực, đạt một số kết quả tốt.

Ông Trương Tấn Sang cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác này như: tổ chức của một số cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa thật rõ ràng; việc đổi mới một số mặt của công tác cán bộ còn chậm, thiếu tầm nhìn xa; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người có đức, có tài…

Ông Trương Tấn Sang nêu lên một số vấn đề cần thống nhất nhận thức và tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Các cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2011 và trong cả nhiệm kỳ để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng được nêu trong Cương lĩnh, Điều lệ, Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội XI. Cần nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; xác định rõ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tránh trùng lặp, chồng chéo...

Trong công tác cán bộ, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Cần tham mưu cho cấp ủy đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, thật sự phát huy dân chủ, khách quan, công tâm. Xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách, quy định về phát hiện, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thật sự trọng dụng những người có đức, có tài, có uy tín và tín nhiệm cao với nhân dân.

Đánh giá và sử dụng đúng cán bộ phải trên cơ sở tiêu chuẩn của từng chức danh, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân, của đơn vị làm thước đo chủ yếu. Không bổ nhiệm cán bộ không đủ đức, đủ tài, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội chủ nghĩa, có nhiều dư luận xấu trong nhân dân. Xây dựng quy định, quy trình cho thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; có cơ chế hữu hiệu để kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, bị nhân dân chê trách, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch.

Nghiên cứu ban hành, thực hiện các chính sách đãi ngộ hợp lý, thỏa đáng với những cán bộ tài năng, gắn bó với công việc, có nhiều đóng góp, cống hiến. Xây dựng được đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu của của Đảng, của đất nước trong giai đoạn mới…

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trình bày các báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức xây dựng Đảng năm 2011 và Báo cáo đề dẫn về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị thi hành Điều lệ Đảng, dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Các tham luận tại Hội nghị tập trung nêu rõ các nguyên nhân cơ bản của những mặt được, những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, nhất là giải pháp có tính đột phá về các lĩnh vực: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 24/3./.

Theo TTXVN
Video đang được xem nhiều
Nhìn lại cuộc đời chính trị của Tổng thống Zimbabwe Mugabe qua ảnh
VOV.VN - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đang đối mặt với thách thức từ các tướng lĩnh quân sự - những người phản đối tham vọng chính trị của vợ ông.