Đề xuất mới về đầu tư theo hình thức PPP

Bộ KH-ĐT đang dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự thảo nhằm thay thế Nghị định 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO) và Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Nghị định số 24/2011/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP và bãi bỏ Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 9/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công-tư.

Theo đó, dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư bao gồm 11 Chương với 84 điều. Trong đó có một số điểm mới như: việc lập, phê duyệt và giải ngân phần vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP được thiết kế trên cơ sở các nguyên tắc, quy định hiện hành về quản lý nguồn vốn nhà nước chi cho đầu tư phát triển cũng như quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Dự thảo Nghị định đã thiết kế cơ chế đặc thù trong việc quản lý và sử dụng phần tham gia của Nhà nước để phù hợp với mục đích, bản chất của các dự án đầu tư có sự tham gia của nhà nước và tư nhân theo thông lệ quốc tế./.
Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Bài liên quan

VOV_AllPage