Đôn đốc các bộ, ngành triển khai Chương trình phục hồi phát triển kinh tế- xã hội

VOV.VN - Mục tiêu là phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng