Những văn bản quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ khóa XII
VOV.VN - Trong nhiệm kỳ khóa XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được BCH Trung ương đặc biệt coi trọng, thông qua việc ban hành nhiều quy định, chỉ thị, hướng dẫn