Ông Nguyễn Bắc Son: Từ Ủy viên Trung ương đến bị khai trừ khỏi Đảng