Lương hưu không bị giảm khi nghỉ hưu trước tuổi có các điều kiện này

VOV.VN - Nghỉ hưu trước tuổi bị trừ 2% lương hưu mỗi năm. Nếu thuộc các trường hợp dưới đây sẽ được nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu.