Những cán bộ được điều động, luân chuyển từ đầu năm 2019 đến nay

GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER