Những cán bộ được điều động, luân chuyển từ đầu năm 2019 đến nay